Περιεχόμενα

  1. Τι είναι το EconAM;
  2. Πώς διεξάγεται το EconAM;
  3. Τι είναι το ADR μέσω του οποίου επιλύουμε τη διαφορά μας στο EconAM;
  4. Γιατί να πάρω μέρος στο EconAM;

«Τι είναι το EconAM;»

Είναι μία ερώτηση που ακούμε συχνά. Η σύντομη απάντηση είναι πως πρόκειται για μία ρηξικέλευθη ιδέα που έγινε πραγματικότητα. Ωστόσο, ας γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι.

To συνέδριο Athens EconAM (Economics, Arbitration, Mediation) είναι το μοναδικό που συνδυάζει νομικά και οικονομικά ζητήματα στην ίδια διοργάνωση. Φοιτητές συνεργάζονται ανά ζεύγη με στόχο την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας, την αποτύπωση της σε σύμβαση και την επίλυση μίας διαφοράς που θα προκύψει από αυτή μέσω εναλλακτικών τρόπων (αγγλιστί, Alternative Dispute Resolution – ADR). Πλην, όμως, σκοπός μας στο EconAM είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν και γνώσεις, πέραν της πρακτικής εμπειρίας. Έτσι διενεργούνται και workshops με καθηγητές και επαγγελματίες

Στο τέλος, λοιπόν, κάθε EconAM, οι συμμετέχοντες έχουν αποκτήσει, τόσο πρακτική εμπειρία, όσο και γνώση των συναλλαγών που θα κληθούν να περατώσουν ή να διαχειριστούν αργότερα ως επαγγελματίες.

«Πώς διεξάγεται το EconAM;»

Το συνέδριο διεξάγεται στα ελληνικά και αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία αποτυπώνονται στο κάτωθι σχήμα:

Τα Workshops

Είναι το πρώτο χρονικά τμήμα του EconAM. Μέσω εκπαιδευτικών παρουσιάσεων σε θέματα διαπραγματεύσεων, διαμεσολάβησης και διαιτησίας, αλλά απτόμενων και των εκάστοτε υποθέσεων του προσομοιωτικού μέρους του συνεδρίου, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες όλα όσα θα εφαρμόσετε κατά την προσομοίωση. Υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τους ομιλητές και η υποβολή ερωτήσεων προς αυτούς.

Η Προσομοίωση

Για την προσομοίωση, θα έχετε ήδη χωριστεί σε ομάδες. Κάθε ομάδα αποτελείται από έναν CEO και έναν νομικό σύμβουλο μίας εταιρείας, για την οποία σας αποστέλλεται ένα έγγραφο – profile με σημαντικές πληροφορίες. Σας είναι επίσης γνωστή η υπόθεση του εκάστοτε συνεδρίου. Επί παραδείγματι, στο EconAM 2020, αυτή αφορούσε στην εξαγορά μίας ελληνικής start up εταιρείας από έναν ιταλικό όμιλο εταιρειών.

Κατά την προσομοίωση, δύο διαφορετικές ομάδες θα πρέπει να διαπραγματευτούν με σκοπό να καταρτίσουν μία σύμβαση. Κατόπιν τούτου, θα γεννηθεί τεχνηέντως από τους διοργανωτές μία διαφορά που απορρέει από την συμβατική σχέση των δύο μερών. Αυτή θα πρέπει να επιλυθεί δια της εξωδικαστικής οδού, με προσφυγή σε μεθόδους ADR.

Προ του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται αναλυτικά για κάθε πτυχή της διαδικασίας.

«Τι είναι το ADR μέσω του οποίου επιλύουμε τη διαφορά μας στο EconAM;»

Οι συμβατικές σχέσεις δεν εξελίσσονται πάντα ομαλά. Συνεπώς, κάποια στιγμή ίσως ανακύψει η ανάγκη να επιλύσουν τα μέρη μία διαφορά, άλλοτε πιο απλή και άλλοτε πιο σύνθετη. Ακριβώς επειδή έχει ληφθεί υπόψιν αυτή η πιθανότητα, η σύγχρονη συναλλακτική πρακτική επιτάσσει συχνά την περίληψη ρητρών επίλυσης διαφορών σε κείμενα συμβάσεων. Άμα τη εμφανίσει μίας φιλονικίας, διανοίγονται ενώπιον των αντισυμβαλλόμενων μερών δύο επιλογές: είτε να τη φέρουν προς διάγνωση ενώπιον του πολιτικού δικαστή, ενός πολιτειακού δηλαδή οργάνου, είτε να την επιλύσουν ιδιωτικά, ευελπιστώντας στη διάσωση της συμβατικής τους σχέσης. Η δεύτερη οδός είναι γνωστή ως εναλλακτική (ενν. εν σχέσει με τα πολιτικά δικαστήρια) μέθοδος επίλυσης διαφορών (στην αγγλική, Alternative Dispute Resolution – ADR). Στο EconAM προσομοιώνονται οι εξής τρόποι ADR:

Ο Συμβιβασμός (settlement)

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως ο συμβιβασμός είναι το υπογάστριο ποικίλων μεθόδων φιλικής επίλυσης διαφορών. Είναι μία γενική και αόριστη έννοια που απαντάται συχνά στην καθημερινότητα μας. Όλοι έχουμε δει σειρές του Netflix όπου “the parties settle”, ενώ, νομικά, θα τον συναντήσουμε ως όρο σε διαφορετικά σημεία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), στα άρθρα 871 επόμενα του Αστικού Κώδικα (ΑΚ), αλλά και σε διμερείς επενδυτικές συμφωνίες της Ελλάδας με τρίτες χώρες, δηλ. στο διεθνές επενδυτικό δίκαιο.

Ο συμβιβασμός αποτελεί στην ουσία μία διαπραγμάτευση μεταξύ των μερών, χωρίς τη μεσολάβηση ή τη δικαιοδοτική κρίση τρίτων, που κατατείνει στην κατάρτιση μίας ιδιωτικής συμφωνίας για τη λήξη, τον τερματισμό της διαφοράς (γι’αυτό και υπό το αρ. 293 του ΚΠολΔ, καταργεί την εκκρεμή δίκη). Με άλλα λόγια, σκοπός του συμβιβασμού είναι να υπογραφεί μία sui generis σύμβαση (εξ’ ου και η πρόβλεψη του στο ενοχικό μέρος του ΑΚ). Παρά την ιδιαιτερότητα της, ότι δηλαδή δια αμοιβαίων υποχωρήσεων διαλύεται μία φιλονικία, η σύμβαση αυτή έχει, όπως όλες οι άλλες, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Μπορεί ακόμα να έχει και ρήτρα επίλυσης διαφορών που απορρέουν από τον ίδιο τον συμβιβασμό! Μάλιστα, αν η ενοχική δικαιοπραξία των πρακτικών συμβιβασμού έχει γίνει ενώπιον συμβολαιογράφου ή έχει περιληφθεί σε δικαστική απόφαση συνιστά και εκτελεστό τίτλο (αρ. 904, παρ. 2, περ. γ και δ του ΚΠολΔ).

Η Εμπορική Διαμεσολάβηση (Commercial Mediation)

Είναι η διαδικασία μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών μίας διαφοράς που κατατείνει στην εξεύρεση μίας συμβιβαστικής λύσης μέσω ενός κοινά αποδεκτού και ουδέτερου τρόπου. Κεντρικό ρόλο διαδραματίζει ένα τρίτο πρόσωπο, ο διαμεσολαβητής, ο οποίος με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών επιδιώκει να βοηθήσει τα μέρη να εξεύρουν τη “win – win” λύση που θα διασώσει τη συμβατική τους σχέση. Η παρουσία και η αρωγή του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή είναι που διαφοροποιεί τη διαμεσολάβηση από τον προαναφερθέντα συμβιβασμό. Να επισημανθεί, παρά ταύτα, πως ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος συνεχίζει να ανήκει στα μέρη. Ο διαμεσολαβητής δεν προτείνει λύσεις, πολλώ δε μάλλον δεν εκφέρει δικαιοδοτική κρίση. Τουναντίον, επιχειρεί μέσω κοινών, αλλά και κατ’ ιδίαν (private caucuses) συζητήσεων με τα μέρη, αλλά και ερωτήσεων προς αυτά, να τα βοηθήσει να εξεύρουν τα ίδια μία λύση, που θα τερματίζει τη διαφορά τους.

Η διαμεσολάβηση είναι μία εύκαμπτη και σίγουρα όχι τυπική, εμπιστευτική διαδικασία, εναπόκειται δε στα μέρη πώς θα τη διαρθρώσουν, σε συνεννόηση με τον διαμεσολαβητή. Ευελπιστεί να είναι μία ειρηνική μέθοδος ADR, με λιγότερο κόστος σε σχέση με τη προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια και σίγουρα ταχύτερη. Μάλιστα, έχουν υπάρξει διαμεσολαβήσεις που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς σε μία μόλις ημέρα! Επίσης, η διαμεσολάβηση είναι ιδανική στην επίλυση διαφορών που απορρέουν από σχέσεις τις οποίες τα μέρη έχουν συμφέρον να διασώσουν (π.χ. οικογένεια, γείτονες, μακροχρόνιοι συνεργάτες). Τέλος, ο σκοπός της διαμεσολάβησης είναι να καταλήξουν τα μέρη σε μία συμφωνία, μία ιδιωτικού δικαίου σύμβαση. Σε κάθε, βέβαια, περίπτωση, ακριβώς λόγω του εκούσιου χαρακτήρα της διαδικασίας, καθένα από τα μέρη μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσει από αυτή.

Στο EconAM, οι διαμεσολαβήσεις διεξάγονται από άτομα με εμπειρία πάνω σε αυτόν τον θεσμό ADR.

Η Εμπορική Διαιτησία (Commercial Arbitration)

Είναι ο τρόπος επίλυσης της διαφοράς από ιδιώτες, τους διαιτητές, οι οποίοι ορίζονται από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Το διαιτητικό δικαστήριο, μονομελές ή τριμελές, εκφέρει δικαιοδοτική κρίση. Εδώ ακριβώς έγκειται η θεμελιώδης διαφορά της διαιτησίας από τους άλλους δύο τρόπους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Ο διαιτητής είναι ένας ιδιωτικός δικαστής, δεν διαμεσολαβεί απλώς μεταξύ των μερών. Η δικαιοδοσία του να επιληφθεί τη διαφοράς, αλλά και το εύρος της εξουσίας διάγνωσης της, πηγάζει, κατ’ αρχήν, από τη διαιτητική συμφωνία των μερών. Η διαιτησία κατατείνει στην έκδοση μίας οριστικής απόφασης επί της διαφοράς, η οποία παράγει δεδικασμένο και εκτελεστότητα και η οποία δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

Στην Ελλάδα, η διαιτησία διακρίνεται σε διεθνή (ν. 2735/1999) και εσωτερική (αρ. 867 επ. ΚΠολΔ). Τα βασικά πλεονεκτήματα της διαιτησίας είναι η ευελιξία στη διαμόρφωση της διαδικασίας, η δυνατότητα επιλογής διαιτητών με βαθιά γνώση του κλάδου που δραστηριοποιούνται τα μέρη, η εμπιστευτικότητα και η  διατήρηση των επιχειρηματικών δεσμών.

Στο EconAM, οι διαιτησίες διεξάγονται από άτομα με εμπειρία πάνω σε αυτόν τον θεσμό ADR.

«Γιατί να πάρω μέρος στο EconAM;»

Αν έπρεπε να απαντήσουμε με μία πρόταση, διότι θα αποκομίσεις σημαντικές δεξιότητες (soft skills) που μπορούν να σου προσδώσουν συγκριτικό πλεονέκτημα, κατά την μελλοντική σου είσοδο στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα:

  • Θα αποκτήσεις γνώση και πρακτική εμπειρία στον τομέα της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ο οποίος εισέρχεται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα μας και προτιμάται ήδη από πολλές εταιρείες στη χώρα μας.
  • Θα μάθεις τεχνικές εμπορικών διαπραγματεύσεων, ενώ θα δεις από πρώτο χέρι πώς είναι να τις διεξάγεις.
  • Θα αποκομίσεις γνώση για τους κλάδους και τους συμβατικούς τύπους, στους οποίους αναφέρονται οι υποθέσεις του EconAM. Για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες του 2019 είχαν την ευκαιρία να δουν, αλλά και να γράψουν οι ίδιοι, μία σύμβαση ναυπήγησης πλοίων από ελληνικά ναυπηγεία για λογαριασμό ενός Λιβανέζου πλοιοκτήτη.
  • Θα γνωρίσεις και θα συνεργαστείς με άτομα διαφορετικού ακαδημαϊκού background (Νομική, Οικονομικά) από το δικό σου, κάτι που πιθανότατα θα κληθείς να κάνεις και στο μέλλον ως επαγγελματίας. Παράλληλα, θα βελτιώσεις την ικανότητα σου να εργάζεσαι εντός ομάδας.
  • Θα ακούσεις και θα γνωρίσεις ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες με σημαντική εμπειρία και γνώσεις.
  • Θα αναπτύξεις τις επικοινωνιακές σου δεξιότητες.